อ.เบญจวรรณ ชิวปรีชา

Benchawan Chewprecha
 
วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช) ส.พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
วท.ม.(พฤกษศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์

 

 

 
     
วิชาที่สอน
General Laboratory in Biology I, Botany, Phycology, ฺBiodiversity Concervation, Plant Morphology, Developmental Biology
       
     
งานวิจัย
การศึกษาทางสัณฐานวิทยา การจัดจำแนกและการใช้ประโยชน์สาหร่ายน้ำจืดและสาหร่ายทะเล
     
ผลงานทางวิชาการ
     

การศึกษาสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและสาหร่ายสีเขียวในป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ความหลากหลายของสาหร่ายในแปลงทดลองระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

ความหลากหลายของสาหร่ายในแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

 
     
ติดต่อได้ที่
โทร 0-3874-5900 ต่อ 3126 โทรสาร 0-3839-3489