date&news
 
  topMenu  
 
mainMenu
หน่วยงานภายในคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
งานบริการการศึกษา
งานวิจัยและบัณฑิตศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานกิจการนิสิต
งานโสตทัศนศึกษา
ศูนย์กล้องจุลทรรศน์
ภาควิชา
เพื่อนบ้าน
มหาวิทยาลัยบูรพา
งานทะเบียนและสถิตินิสิต
กองบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
หอสมุด
ตารางการใช้ห้องของภาควิชา
Online
ขณะนี้มีผู้ Online คน
      หลักสูตรของภาควิชาชีววิทยาเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทยาการที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ทั้งในระดับโมเลกุลระดับสิ่งมีชีวิตและระดับนิเวศวิทยา โดยแบ่งรายวิชาออกเป็น 4 แขนงด้วยกันเพื่อให้นิสิตได้เลือกเรียนตามความถนัด ได้แก่ พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ นิเวศวิทยา และ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ปัจจุบันภาควิชามี 2 หลักสูตร คือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)(วท.บ. ชีววิทยา) กำหนดให้นิสิตต้องลงทะเบียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยนิสิตสามารถเลือกวิชาได้ตามรายวิชาเลือเสรีและวิชาเอกเลือก ซึ่งนิสิตอาจเลือกเรียนได้ตามความถนัดและการนำไปใช้ โดยแบ่งวิชาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบ pdf ได้ที่นี่

และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศึกษา)

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีววิทยาศึกษา)(วท.ม. ชีววิทยาศึกษา) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาชีววิทยาเป็นอย่างดี ตลอดจนให้เป็นผู้ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านชีววิทยา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน รวมระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ภาคฤดูร้อน
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบ pdf ได้ที่นี่

      ซึ่งหลักสูตรชีววิทยาศึกษานี้ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับครูและอาจารย์ที่สอนอยู่ในระดับมัทธยมศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านชีววิทยา นอกจากนี้ภาควิชายังได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลายหน่วยงานจัดการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ให้กับข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

การวิจัย
       ภาควิชาชีววิทยาให้การสนับสนุน นิสิต อาจารย์และบุคลากรให้ทำการวิจัยในแต่ละสาขาตามความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรณ์สิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคทางตะวันออกของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ รวมทั้งยังเป็นแหล่งพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความหลากหลายของทรัพยากรณ์มาก และต้องหาวิธีการที่สามารถนำทรัพยากรณ์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ไ้ด้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ และหาวิธีการให้อุตสาหกรรมและธรรมชาติอยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุล
 
 
     
  buttom
copyright©2011 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
(อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) โทร 0-3875-4900 ต่อ 3090 หรือ โทรสาร 0-3839-3489